fbpx

O nás

Home / O nás
Paracelsium Praha

Imunologie v centru Prahy

Paracelsium Praha

Jsme nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy. V Paracelsium Praha se od roku 1993 věnuje výrobě a terapií individuálních preparátů (SIAB – specifická individuální autobioterapie) připravovaných z biologického materiálu pacienta. Používáme vlastní diagnostické metody, jejímž jádrem je mikroskopické vyšetřování krevního krystalizátu, připravovaného z žilní krve nemocného. Paracelsium Praha využívá k terapii vlastní infuzní stacionář, kde aplikujeme infuze s vitamínem C, skupiny B, minerálů a jiných tělu vlastních látek. Jsme schopni zajistit infuzní terapie i u pacientů s bolestmi zad. Smyslem naší péče je udržení zdraví a dobré fyzické i psychické kondice.

Prevence by měla být v celé medicíně základním heslem.

V současnosti Paracelsiem bylo ošetřeno téměř dvacet tisíc pacientů. Mnozí z nich přišli, až když ostatní léčebné možnosti selhaly. 

Vize

Zdraví je definováno jako stav, kdy člověk nemá žádné tělesné ani duševní potíže. Takový stav je zajišťován nesmírně složitými pochody, které neustále udržují celý organismus v rovnováze. Každému z nás je vrozený princip jeho vlastní, individuální rovnováhy – tedy pomocí tzv. genetickém kódu je naprogramován optimální stav našeho organismu. Každý zásah do této rovnováhy vyvolává v našem těle řadu protireakcí – odpovědí. Čím větší zásah, tím silnější vychýlení rovnováhy. To se týká samozřejmě i léků, které člověk užívá. Žádný lékař či vědec na světě nemůže přesně vědět jak organismus konkrétního pacienta odpoví na medikamentózní terapii. Léky jsou většinou látky našemu organismu cizí a nikdo nemůže určit opravdu optimální dávku léku pro každého jednotlivce, u kterého neustále probíhá látková výměna, je vystaven i různým psychickým tlakům, individuálně se stravuje atd. Proto by prevence i léčba měly být šetrné a zaměřené na to, aby si organismus sám obnovil svoji rovnováhu

Paracelsium Praha

Imunologie v centru Prahy

 • Ing. Petr Janda

  Jednatel společnosti. V Paracelsium Praha Vám můžu aplikovat infuze nebo odebírat krev a zároveň s Vámi domlouvat dlouhodobé spolupráce. Mé absolvované obory jsou Všeobecná sestra SZŠ Havlíčkův Brod, Zdravotnický záchranář JČU v Českých Budějovicích, Biomedicínský inženýr SIPZ FBMI ČVUT. 

 • MUDr. Robert Hašek

  V roce 1992 absolvoval VLA JEP Karlovy Univerzity, všeobecné lékařství. Předatestační přípravu v letech 1992 – 1995 ukončil atestací ze všeobecného lékařství a provozoval praxi vojenského praktického lékaře na letišti Praha – Kbely. Následně od roku 1996 se věnoval všeobecné chirurgii v ÚVN Praha – Střešovice ,kde složil atestace z chirurgie a po té ukončil specializační vzdělání. Pracoval na chirurgickém odd. ÚVN, později chirurgické klinice – Karlovy Univerzity do konce roku 2010, jako vedoucí odd. všeobecné chirurgie. Od roku 2011 do 2017 pracoval jako praktický lékař a chirurg v AURA Medical Clinic a GHO Clinic Praha se zaměřením na celostní medicínu a imunomodulační terapii. Nyní ve zdravotnickém zařízení Paracelsium Praha se specializuje na infuzní terapii v indikacích jak preventivních tak léčebných. Je členem World Society Interdisciplinary Medicine.

 • MUDr. Milena Chrudinová

  V roce 1989 jsem vystudovala všeobecné lékařství na UJEP v Brně. Svou medicínskou praxi jsem rozvíjela na neurologickém a interním oddělení, odkud čerpám cenné zkušenosti. Následně jsem byla oslovena farmaceutickými firmami, mezi kterými jsem se pohybovala do roku 2010. Následně nastoupila do firmy Paracelsium Praha.

 • MUDr. Renata Burešová

  Lékařka, která se u nás zabývá vyhodnocením krevního krystalyzátu. Její hlavní náplní je odborné vyhodnocení a navržení ideální terapie pro naše klienty.

 • Soňa Odvodyová

  V Paracelsiu pracuje nejdelší dobu. Hlavní pracovní náplní je výroba SIAB, se kterou má zkušenosti již od roku 2002. Za tu dobu pro pacienty vyrobila mnoho vakcín.

 • MUDr. Stanislava Bannasová

  Jsem spoluzakladatelkou nestátního zdravotnického zařízení Paracelsia Praha. Vystudovala jsem všeobecné lékařství na UK v Praze. Dále se věnovala studiu Dějin umění a archeologie v německém Münsteru. Primárním zaměřením jsem ortoped. Po návratu do České republiky jsem se začala zabývat terapií autohomologních preparátů.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Informace o GDPR zjistíte když kliknete na tlačítko vedle. více informací

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
I. Správce osobních údajů
Paracelsium Praha s. r. o.
IČO: 26706032
se sídlem: Vinohradská 1381 / 77, 120 00, Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 88618 e-mail: janda@paracelsium.cz
tel. číslo: + 420 724 757 693
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem − poskytování zdravotních služeb − vykazování hrazených zdravotních služeb − vyúčtování nehrazených zdravotních služeb − sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám − organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) − vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je − splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele) − splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně) IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být. VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: − právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; − právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; − právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže − popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; − zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; − jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; − jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; − právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme; − právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci. − právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). )

Zavřít