fbpx

Vitamín C nejen v době koronaviru

Vitamín C nejen v době koronaviru.

Vitamin C je pro člověka nezbytný ke  správnému fungování všech orgánových systémů a organismu jako celku. Bohužel člověk a několik druhů primátů ztratilo schopnost syntetitzovat vitamin C v těle. Proto je nutné jej doplňovat  a předcházet poškození organismu. Z nedostatku vitaminu C mohou vznikat projevy s různorodou symptomatologií.

Vitamín C obecně

Nejznámější z projevů nedostatku vit C jsou kurděje, z historie známá nemoc námořníků a křivice dětí z chudých poměrů. V dnešní době však již víme, že  vitamín C neovlivňuje pouze metabolismus aminokyselin a vznik kolagenu. Z jeho nedostatku vznikají poruchy cév, krvácení z dásní, uvolňování zubů z vazivového lůžka. Při nedostatku u dětí se projevuje poruchou vývoje kostí a růstu (křivice u dětí). Dostatečná hladina vitamínu C má vliv na vstřebávání železa a správnou krvetvorbu. Ovšem hlavní vliv má na imunitní systém a celkový stav organismu.

Vzhledem k dlouhodobé celkové zátěži našeho organismu různými vlivy životního prostředí, chemickými látkami z ovzduší a z potravin, infekty bakteriálního a virového původu, dlouhodobým stresem nebo nadměrnou fyzickou námahou, dochází k oxidativnímu stresu a vzniku volných kyslíkových radikálů, jenž v důsledku ovlivňují náš celkový stav organismu a mohou zapříčinit i vznik různých chronických chorob, alergických, autoimunitních, nádorových onemocnění.

Vitamin C je velmi důležitým faktorem k udržení optimálního nastavení vnitřního prostředí, dokáže odbourávat volné kyslíkové radikály a stimulovat imunitní systém. Imunitní systém stimuluje ke tvorbě nových imunitních buněk, jejich dozrávání a optimalizuje jak buněčnou tak protilátkovou adekvátní imunitní reakci na daný podnět. Používá se i jako podpůrná léčba při závažných onkologických onemocněních ve spolupráci s onkologem.

Možnosti suplementace

Suplementace vitaminu C  při těchto zvýšených nárocích na organizmus je umožněna nitrožilní aplikací vitaminu C. Při této aplikaci dosahujeme několikanásobně vyšší plazmatické koncentrace vitamínu C. Tyto koncentrace bychom při klasickém podání ústy přes vstřebávání ze zažívacího traktu nikdy nedosáhli. Vitamin C je látka ve vodě rozpustná a vylučuje se močí. Vzhledem k vysoké plazmatické koncentraci v časovému úseku několika hodin je významným faktorem ke zlepšení imunitního systému a nejen jeho při opakovaných aplikacích. Pozitivní vliv vitaminu C je dále na kardiovaskulární systém, pohybový systém (klouby, kosti, svaly), nervový systém (neuroprotektivní funkce vit C).

Kontraindikací podávání vysokých dávek vitaminu C je porucha erytrocytů (červených krvinek) při nedostatku glukózy 6 fosfát dehydrogenázy, ledvinové kameny (oxalátových), chronická obstrukční choroba u dávek více jak 7,5 g. Důležité upozornění je, že některá  biochemická vyšetření (glykemie u DM), mohou být ovlivněna při zvýšené hladině vitaminu C v krvi po podání. Vzhledem k jeho rozpustnosti ve vodě a vyloučením ledvinami je tento stav však přechodný.

Zajímavost na závěr.

Americký vědec a nositel dvou Nobelových cen Linus Pauling se významně zasadil o výzkum, propagaci užívání vysokých dávek vitamínu C a jejich přínos pro organismus.

V roce 1993 publikoval společně  s chirurgem Ewanem Cameronem knihu – Rakovina a vitamin C. Pauling  se dožil 93 let a sám užíval denně gramové dávky vitaminu C.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Informace o GDPR zjistíte když kliknete na tlačítko vedle. více informací

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
I. Správce osobních údajů
Paracelsium Praha s. r. o.
IČO: 26706032
se sídlem: Vinohradská 1381 / 77, 120 00, Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 88618 e-mail: janda@paracelsium.cz
tel. číslo: + 420 724 757 693
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem − poskytování zdravotních služeb − vykazování hrazených zdravotních služeb − vyúčtování nehrazených zdravotních služeb − sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám − organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) − vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je − splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele) − splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně) IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být. VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: − právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; − právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; − právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže − popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; − zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; − jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; − jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; − právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme; − právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci. − právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). )

Zavřít